Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA • Nová kolekcia BJÖRN BORG • Nová kolekcia 4F • Nová kolekcia Dare2B • Nová kolekcia REGATTA

Obchodné podmienky

Platné od: 1.6.2021
PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť XINGA, s. r. o., Brnianska 2372 , 911 05  Trenčín, IČO: 51 474 921 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 37762/R, kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. +421 911636760, e-mail: info@ziggysport.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať produkty, ktoré sú ponúkané v internetovom obchode Ziggysport  vyplnením a odoslaním objednávkového formulára.
Po odoslaní objednávky kupujúcim, dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 3 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, z dôvodu potvrdenia objednávky.
Záväzným potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného produktu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia produktu a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Presný názov produktu
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za produkt
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO a IČ DPH spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme z nášho skladu do 5 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade ,dodávame  do 30 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je možné zaslať, vás budeme kontaktovať.
O vybavení celej dodávky sa môžete informovať na e-mailovej adrese info@ziggysport.sk
 
PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Kuriérna dobierka
 • Platobná karta
 • Priama platba na účet

 
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Obsahovať bude zoznam objednaného tovaru a prepravné náklady.
Platné ceny produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov.
Predávajúci garantuje dodanie produktu za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
Dobierka –  hodnotu tovaru a expedičný poplatok vo výške  5,00 EUR uhradíte pri dodaní.
 
DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

Doba dodania:
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 5 pracovných dní. Ak nie je možné expedovať tovar v uvedenej lehote, predávajúci o tom upovedomí kupujúceho emailom, alebo telefonicky. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.
Tovar Vám bude zaslaný kuriérskou spoločnosťou DPD. K cene tovaru Vám budú vyúčtované expedičné náklady vo výške 4,00 EUR + dobierka 1,00 EUR . V prípade nákupu nad 80 EUR je doprava za 0 EUR. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad.
 
STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť prípadoch:

 • ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. DPH na všetky výrobky , ktoré si u nás môžete zakúpiť je 20%.
 
VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale a s faktúrou.Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade , že požadovaný tovar sa už nevyrába a nie je na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník okamžite informovaný a ďalšie zmeny v objednávke budú dohodnuté individuálne. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša zákazník.
 
ZÁRUKA A PODMIENKY REKLAMÁCIE

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení .
Pri požiadavke vrátenia peňazí ako aj výmeny tovaru je potrebné predložiť daňový doklad – faktúru. Pokiaľ nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Vaše peniaze Vám zašleme späť za nasledovných podmienok :

 1. Tovar, ktorý vraciate, nesmie byť poškodený, ani nijakým spôsobom znečistený a musí byť zabalený v pôvodnom obale. Zákazník musí tovar zaslať na našu adresu do 7 pracovných dní od jeho obdržania zákazníkom. Poštovné v tomto prípade hradí zákazník. Z našej strany uhrádzame iba cenu tovaru, nie však expedičné náklady.
 2. Zákazník vrátený tovar zabalí a pošle na adresu : XINGA, s.r.o.- Ziggy sport, Brnianska 2372, 911 05  Trenčín. Po obdržaní tovaru a jeho kontrole Vám vrátime peniaze do 3 dní od obdržania tovaru, a to šekovou poukážkou, alebo prevodom na účet, podľa Vašej požiadavky.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady poškodenia  tovaru , ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou , úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Kupujúci preukáže pôvod tovaru faktúrou resp. dodacím listom, ktorý si kupujúci musí za týmto účelom  uschovať počas doby záručnej lehoty.
 2. Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi.
 3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí a prehliadnutí  dodaného tovaru oznámiť predávajúcemu všetky závady a nedostatky, ktoré zistil.
 4. Pri zistení rozdielu v množstve, veľkosti alebo druhu tovaru s údajmi uvedenými na faktúre resp. dodacom liste je potrebné podať o zistenom stave správu predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 5. Kupujúci musí oznámiť zistené nedostatky   predávajúcemu písomne na adresu predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené nedostatky /charakteristika, ako sa prejavujú/ a musí uviesť nárok , ktorý si v dôsledku závady  uplatňuje.
 6. K reklamácii je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru, resp. dodací list, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a reklamovaný tovar.
 7. Kupujúci zašle reklamáciu písomne poštou na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na adresu : info@ziggysport.sk, pričom reklamovaný tovar doručí na adresu predávajúceho poštou, resp. inou prepravnou spoločnosťou.
 8. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.
 9. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša zákazník.

Newsletter

* E-mail: